Vytvořme spolu největší FVE v Česku a urychleme dosažení uhlíkové neutrality

Více informací Prohlédněte si video

Kalendář akcí

Pozvánka na členskou schůzi – schvalování bodů programu

Představenstvo Družstva tímto ve smyslu čl. 17. odst. 1 stanov Družstva svolává členskou schůzi na den 30.06.2023 v 11:00 hod., která se bude konat na adrese Blanická 922/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a to s následujícím programem:

  1. Zahájení členské schůze včetně kontroly usnášeníschopnosti a volby orgánů členské schůze.
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2022.
  3. Schválení návrhu na naložení s výsledkem účetní závěrky.

    V rámci tohoto bodu jednání členské schůze by mělo být rozhodováno, že s hospodářským výsledkem bude naloženo tak, že celý bude přeúčtován na účet neuhrazené ztráty, případně že s ním bude naloženo jinak, a to dle návrhů členů Družstva a rozhodnutí o takových případných návrzích.

  4. Ukončení členské schůze.

 

Pozvánku na schůzi Družstva najdete také na webových stránkách Družstva www.energetickedruzstvo.cz.

Podklady pro body programu členské schůze uvedené výše (bod 2., účetní závěrka za rok 2022) jsou uloženy a lze se s nimi seznámit v sídle Družstva na adrese Blanická 922/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Pozvánka na členskou schůzi Družstva je určena pouze členům Družstva. Registrace členů Družstva na prezenční listině bude zahájena 5 minut před konáním členské schůze Družstva na základě předloženého občanského průkazu, příp. jiného dokladu osvědčujícího totožnost člena.

Účast na členské schůzi Družstva je právem člena Družstva. Člen Družstva se účastní členské schůze Družstva osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více členských schůzích.

Průběh členské schůze, pravidla hlasování, působnost členské schůze a způsob přijímání rozhodnutí se řídí čl. 18. až čl. 22. stanov Družstva.


Poslední změna: 01.06.2023 - 11:16 Zpět
-->
Chybí.