Vytvořme spolu největší FVE v Česku a urychleme dosažení uhlíkové neutrality

Více informací Prohlédněte si video

Kalendář akcí

Pozvánka na členskou schůzi – schvalování bodů programu

Představenstvo Družstva tímto ve smyslu čl. 17. odst. 1 stanov Družstva svolává členskou schůzi na den 29.06.2022 ve 14:00 hod., která se bude konat na adrese Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek, a to s následujícím programem:

 1. Zahájení členské schůze včetně kontroly usnášeníschopnosti a volby orgánů členské schůze.
 2. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva Družstva, kterým se stane počínaje dne 01.07.2022 výkon funkce předsedy představenstva Družstva bezúplatný.
 3. Odvolání pana Bc. Pavla Jaši z funkce člena představenstva Družstva.
 4. Jmenování pana Markuse Jányho, datum narození 23.06.1988, bytem Okružní 1747/10, 737 01 Český Těšín do funkce člena představenstva Družstva.
 5. Odvolání pana Ing. Jana Pokorného z funkce předsedy a člena kontrolní komise Družstva.
 6. Jmenování pana Martina Palarčíka, datum narození 20.07.1971, bytem Nerudova 262, Místek, 738 01 Frýdek-Místek do funkce člena kontrolní komise Družstva.
 7. Rozhodnutí o změně čl. 5. odst. 1. písm. b) stanov Družstva.

Navrhuje se změna stanov Družstva tak, že jednou z podmínek členství v Družstvu je platná a účinná smlouva uzavřená mezi členem Družstva a společností Sysel Energie a.s., IČO: 09293507, jejíž předmět zahrnuje výkup elektrické energie, přičemž vedle výkupu elektrické energie předmětem plnění dle takové smlouvy mohou (ale nemusí) být i odlišná plnění od výkupu elektrické energie (dále také jen „Smlouva na výkup elektřiny“). Rovněž není vyloučeno, aby měl člen vedle Smlouvy o výkupu elektrické energie sjednanou i jinou (další) smlouvu se společností Sysel Energie a.s., IČO: 09293507 na plnění, která mohou být odlišná od výkupu elektrické energie.

Návrh usnesení, o kterém by mělo být členskou schůzí rozhodnuto:

Čl. 5. odst. 1. písm. b) stanov Družstva se mění tak, že původní znění se zcela nahrazuje novým následujícím zněním:

„b) má sjednanou platnou a účinnou smlouvu se společností Sysel Energie a.s., IČO: 09293507, jejíž předmět zahrnuje výkup elektrické energie (dále také jen „Smlouva na výkup elektřiny“), přičemž předmětem plnění Smlouvy o výkupu elektřiny mohou být vedle výkupu elektrické energie i jiná plnění (toto rovněž nevylučuje, aby měl člen družstva vedle Smlouvy na výkup elektřiny, sjednanou platnou a účinnou jinou (další) smlouvu se společností Sysel Energie a.s., IČO: 09293507 i na jiná plnění než je výkup elektrické energie);“

 1. Rozhodnutí o změně čl. 5. odst. 1. písm. c) stanov Družstva.

Navrhuje se změna stanov Družstva tak, že jednou z podmínek členství v Družstvu je, že člen Družstva je vlastníkem zařízení, které umožňuje monitorovat a řídit připojenou fotovoltaickou elektrárnu nebo musí mít takové zařízení dodáno v rámci budoucí fotovoltaické elektrárny (dále také jen „Řídící zařízení“) a současně musí udělit k Řídícímu zařízení přístup společnosti nebo osobě určené Družstvem.

Návrh usnesení, o kterém by mělo být členskou schůzí rozhodnuto:

Čl. 5. odst. 1. písm. c) stanov Družstva se mění tak, že původní znění se zcela nahrazuje novým následujícím zněním:

„c) je vlastníkem zařízení, které umožňuje monitorovat a řídit připojenou fotovoltaickou elektrárnu nebo mu musí být takové zařízení dodáno v rámci budoucí fotovoltaické elektrárny (dále také jen „Řídící zařízení“) a současně musí udělit k Řídícímu zařízení přístup společnosti či osobě určené družstvem.“

 1. Rozhodnutí o zrušení čl. 5. odst. 1. písm. d) stanov Družstva.

Navrhuje se změna stanov Družstva tak, že ustanovení čl. 5. odst. 1. písm. d) stanov Družstva se ruší v celém rozsahu bez jakékoliv náhrady.

Návrh usnesení, o kterém by mělo být členskou schůzí rozhodnuto:

Čl. 5. odst. 1. písm. d) stanov Družstva se ruší bez náhrady.

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2021.
 2. Schválení návrhu na naložení s výsledkem účetní závěrky.

V rámci tohoto bodu jednání členské schůze by mělo být rozhodováno, že s hospodářským výsledkem bude naloženo tak, že celý bude přeúčtován na účet neuhrazené ztráty, případně že s ním bude naloženo jinak, a to dle návrhů členů Družstva a rozhodnutí o takových případných návrzích.

 1. Ukončení členské schůze.

 

Pozvánku na schůzi Družstva najdete také na webových stránkách Družstva www.energetickedruzstvo.cz.

Podklady pro body programu členské schůze uvedené výše (zejména dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva Družstva a účetní závěrka za rok 2021) jsou uloženy a lze se s nimi seznámit v sídle Družstva na adrese Blanická 922/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Pozvánka na členskou schůzi Družstva je určena pouze členům Družstva. Registrace členů Družstva na prezenční listině bude zahájena 5 minut před konáním členské schůze Družstva na základě předloženého občanského průkazu, příp. jiného dokladu osvědčujícího totožnost člena.

Účast na členské schůzi Družstva je právem člena Družstva. Člen Družstva se účastní členské schůze Družstva osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více členských schůzích.

Průběh členské schůze, pravidla hlasování, působnost členské schůze a způsob přijímání rozhodnutí se řídí čl. 18. až čl. 22. stanov Družstva.


Poslední změna: 08.06.2022 - 21:07 Zpět
-->
Chybí.