Vytvořme spolu největší FVE v Česku a urychleme dosažení uhlíkové neutrality

Více informací Prohlédněte si video

Kalendář akcí

Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo Družstva tímto ve smyslu čl. 17. odst. 1 stanov Družstva svolává členskou schůzi na den 18.12.2023 v 11:00 hod., která se bude konat na adrese Blanická 922/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a to s následujícím programem

  1. Zahájení členské schůze včetně kontroly usnášeníschopnosti a volby orgánů členské schůze.
  2. Schválení převodu akcií společnosti SOLIDSUN Energie a.s., IČO: 09293507, se sídlem Blanická 922/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2, z Družstva na společnost Skupina SOLIDSUN a.s., IČO: 07664761, se sídlem Míru 3267, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

    V rámci tohoto bodu jednání členské schůze by mělo být rozhodováno o schválení záměru převést akcie společnosti SOLIDSUN Energie a.s., IČO: 09293507, se sídlem Blanická 922/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2, z Družstva na společnost Skupina SOLIDSUN a.s., IČO: 07664761, se sídlem Míru 3267, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

  3. Ukončení členské schůze.

 

Pozvánku na schůzi Družstva najdete také na webových stránkách Družstva www.energetickedruzstvo.cz.

Podklady pro body programu členské schůze uvedené výše (bod 2. - schválení převodu akcií) jsou uloženy a lze se s nimi seznámit v sídle Družstva na adrese Blanická 922/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Pozvánka na členskou schůzi Družstva je určena pouze členům Družstva. Registrace členů Družstva na prezenční listině bude zahájena 5 minut před konáním členské schůze Družstva na základě předloženého občanského průkazu, příp. jiného dokladu osvědčujícího totožnost člena.

Účast na členské schůzi Družstva je právem člena Družstva. Člen Družstva se účastní členské schůze Družstva osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více členských schůzích.

Průběh členské schůze, pravidla hlasování, působnost členské schůze a způsob přijímání rozhodnutí se řídí čl. 18. až čl. 22. stanov Družstva.


Poslední změna: 18.12.2023 - 12:13 Zpět
-->
Chybí.