Vytvořme spolu největší FVE v Česku a urychleme dosažení uhlíkové neutrality

Více informací Prohlédněte si video

Kalendář akcí

Pozvánka na členskou schůzi - schválení smlouvy

Pozvánka na členskou schůzi

Energetické družstvo vlastníků fotovoltaických elektráren

IČO: 09921192, se sídlem Zelinkovice 92, 739 42 Frýdek-Místek
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. Dr 5503 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen „Družstvo“)

 

Představenstvo Družstva tímto ve smyslu čl. 17 odst. 1 stanov Družstva svolává členskou schůzi na den 31.05.2021 ve 10:00 hod., která se bude konat v sídle Družstva na adrese Zelinkovice 92, 739 42 Frýdek-Místek, a to s následujícím programem:

  1. Zahájení členské schůze

  2. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva Družstva

  3. Ukončení členské schůze

Svolavatel navrhuje, aby členská schůze Družstva schválila smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva ve znění, která byla členské schůzi Družstva předložena.

 

Pozvánka na členskou schůzi Družstva je určena pouze členům Družstva. Registrace členů Družstva na prezenční listině bude zahájena 5 minut před konáním členské schůze Družstva na základě předloženého občanského průkazu, příp. jiného dokladu osvědčujícího totožnost člena.

Účast na členské schůzi Družstva je právem člena Družstva. Člen Družstva se účastní členské schůze Družstva osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více členských schůzích.

Průběh členské schůze, pravidla hlasování a způsob přijímání rozhodnutí se řídí čl. 18 a čl. 19 stanov Družstva.

 

 

Představenstvo Družstva


Poslední změna: 22.10.2021 - 14:59 Zpět
-->
Chybí.